Rola i znaczenie hipotez w nauce według H. Poincarégo

W pracy “Nauka i Hipoteza” Poincaré próbuje odpowiedź jakie miejsce w nauce zajmuje hipoteza. Według niego hipoteza w nauce odgrywa bardzo ważną rolę. Jest potrzebna matematyce jak i fizyce. Postaram się przedstawić jak hipoteza funkcjonuje w nauce, przybliżyć typy hipotez, które wyróżnia Poincaré. Poincaré napisał, że “naukę buduje się z faktów, jak dom z kamieni, … Czytaj dalej

Krytyka ustroju demokratycznego na podstawie Księgi VIII „Państwa” Platona

Platon w „Państwie” opisuje zwyrodnienia ustrojów. Tak między innymi timokracje, oligarchie, demokracje i tyranie. Demokracja będzie rodzić się z oligarchii i poprzedzać tyranie. Jego krytyka dotyczy zwyrodniałej demokracji, która łączy się z pojęciem demagogii, ma na myśli demagogiczny charakter demokracji. Nie opisuje z żaden sposób współczesnego nam ustroju zwanego demokratycznym. Pojęcie „wolności”, tak ważne dla … Czytaj dalej

Berkeley – filozofia poznania, idee

Berkeley pisze, że przedmiotem naszego poznania są idee. Dzieli je na 3 typy: idee rzeczywistych przedmiotów (ściślej wrażeń zmysłowych), idee powstałe w skutek skupienia uwagi na uczuciach bądź czynnościach umysłu idee utworzone za pomocą pamięci bądź wyobraźni   Po nieskończonej różnorodności idei skupia się na ich podmiocie, który postrzega je i  dokonuje na nich rozmaitych … Czytaj dalej

Dlaczego świat jest racjonalny i matematyczny? Analiza poglądów prof. Michała Hellera

Badając świat spotykamy się z sytuacjami problemowymi. Próbujemy coś o tym świecie się dowiedzieć, przewidzieć jakąś sytuację, próbujemy „wydrzeć światu jego tajemnice”. Później ewentualnie zastosować nasze odkrycia w praktyce np.: w postaci jakiś wynalazków czy technologii. Heller mówi o nauce, która ma „zdolność generowania problemów jak i wynajdowania metod ich rozwiązania” [s. 66]. W istocie … Czytaj dalej

Notatka z Pism filozoficznych Einsteina

Matematyka ma szczególne miejsce w naukach z dwóch powodów. Twierdzenia matematyki są absolutnie pewne i bezsporne. Twierdzenia matematyki  nie odnoszą się jednak do rzeczywistości czy do przedmiotów wyobraźni, a oparte są na rozumowych aksjomatach. Drugi powód dający uprzywilejowane stanowisko matematyki wśród nauk jest to, iż daje ona naukom przyrodniczym pewien stopień pewności. Powstaje pytanie: jak … Czytaj dalej

Interpretacja Pisma Świętego, a prawa przyrody

W liście do ojca Benedetto Castellego Galileusz porusza problem relacji prawd naukowych i tych zawartych w Piśmie Świętym. W istocie chce przedstawić problem wykorzystania argumentów z Pisma Świętego w dyskusjach przyrodniczych. Galileusz skupia się na argumencie z Księgi Jozuego wykorzystanym w pewnej dyspucie przyrodniczej. Zanim przedstawię ten argument explicite, chciałbym nakreślić pewne tło problemu i … Czytaj dalej

Historia filozofii c.d.

1. Powstanie judaizmu. Geneza Biblii hebrajskiej. Opowieści biblijne od Stworzenia Świata do „niewoli egipskiej”. Prawo Mojżeszowe. Izraelici w Ziemi Obiecanej. Upadek Jerozolimy (586 p.n.e.) i powstanie judaizmu w okresie „niewoli babilońskiej”. Monoteistyczni prorocy: Ezechiel i Deuteroizajasz. Kryzys judaizmu: rozpacz Hioba i rezygnacja Koheleta. 2. Narodziny chrześcijaństwa. Sytuacja religijna w Palestynie na przełomie er. Żydochrześcijanie a … Czytaj dalej

Historia filozofii

1. Pradzieje ludzkości. Gospodarka zbieracko-łowiecka. Zagadka paleolitycznego malarstwa. Początki rolnictwa (ok. 12 000 lat p.n.e.). Powstanie pierwszych cywilizacji: Mezopotamia i Egipt (ok. 3500 r. p.n.e.), dolina Indusu (ok. 2800 r. p.n.e.), Indie i Chiny (ok. 1500 r. p.n.e.). Rewolucja duchowa VI w. p.n.e. i jej konsekwencje. 2. Narodziny hinduizmu. Powstanie cywilizacji indyjskiej i jej wczesna … Czytaj dalej